کازینوزنده

در1xbet،گیمرهامیتوانندازعملکردکازینوزندهاستفادهکنند،یعنیبهصورتزندهبافروشندههابازیکنند. ایندستهدربینبازیکنانموردتقاضااست،زیراکاربایکشخصواقعیبسیاردلپذیرتروطبیعیترازرایانهاست. کازینوزندهتوسطیکدستهجداگانهازارائهدهندگانتوسعهیافتهاست،بنابراینایننوعبازیبهخوبیفکرشدهاست. گیمرهایزندهمیتوانندرولت،بلکجک،باکارات،پوکرواسلاتهایدیگربازیکنند. کاربرانمیتوانندبهسادگیاینروندراازطریقپخشآنلاینتماشاکنند.

مزایاومعایبکازینو

 

علیرغماینواقعیتکه 1xbetدرشرطبندیهایورزشیتخصصدارد،توسعهدهندهمجموعهخوبیازبازیها،یکبرنامهجایزهخوبوثبتنامسادهبهروشهایمختلفارائهکردهاست. امااینمطلقاًبهاینمعنینیستکه 1xشرطضرریندارد. بنابراین،برایتعیینویژگیهایشرکت،مزایاومعایبیکxbetراباجزئیاتبیشتریدرنظرخواهیمگرفت.

 

مزایامعایب – انتخاببزرگیازماشینهایاسلات: بیشاز 5000 قطعه.

 

– یکبرنامهپاداشبرایمشتریانجدیدوعادیراهاندازیکرد.

 

– انتقالسریعبدونکمیسیونومحدودیتبرداشت؛

 

– خدماتپشتیبانیراحتباچندینراهارتباطیبامدیریت؛

 

– 1xbetبراساسمجوزرسمیکارمیکند.

 

– هیچبرنامهتلفنهمراهمعمولیوجودندارد.

 

– دریکxbet،تاکیدبرشرطبندیورزشیاست،نهبررویکازینو.

 

بنابراین، وان ایکس بت به خوبی خوبیتوسطبازیکنانرتبهبندیمیشود. اماایجادیکاپلیکیشنموبایلبرایراحتیگیمرهاضرریندارد. درهرصورت،انتخابزیادیازاسلاتهاویکبرنامهجایزهعالیاینکمبودراجبرانمیکند. علاوهبراین،onexbetدرملاقاتبامشتریانخود،کمکبهآنهادرهمهمسائلوارائهکمکهایواجدشرایطعالیاست.

 

بانکداری،روشهایورودیوخروجی

 

1xbetبهمشتریانخوداینفرصترامیدهدکهدرهرزمانوبدونکارمزدومحدودیتپولانتقالدهند. 1xbetازواریزوبرداشتازطریقسیستمهایپرداختزیرپشتیبانیمیکند: VISA، MASTERCARD، MAESTRO، SKRILL، NETTELER، PAYSAFECARD، WEBMONEY، CRYPT، PAYPAL، PAYEER، PIASTRIX، ECOPAYZ. زمانانتقال 0-48 ساعتاست،بهطورمتوسط،درعرضیکساعت،پولبهحسابگیمرواریزمیشود.

خدماتپشتیبانی

 

اگرمشتریاندرموردعملکردکازینوسؤالیدارند،میتوانندشخصاًبامدیریتتماسبگیرند. بنابراین،می‌توانیدازطریقچتآنلاین،ازطریقشمارهتلفنیاایمیلدروب‌سایترسمیبایکبازیکن 1xbetتماسبگیرید. سریعترینراهبرایدریافتپاسخازطریقچتاستکهاززبانانگلیسیوروسیپشتیبانیمیکند. درهرصورت،قبلازتماسبامدیریتکازینو،توصیهمیشودراهنمایکاربررامطالعهکنید.

 

کدامزبانها

 

1xbetدرطولسالهافعالیتهایخودرادربسیاریازکشورهاگسترشدادهاست. بنابراین،تعدادزبانهایپشتیبانیشدهبسیارزیاداست. بنابراین،بازیکنانمیتوانندیکیاززبانهایزیررادروبسایترسمیانتخابکنند: روسی،اوکراینی،انگلیسی،آلمانی،اسپانیایی،ایتالیایی،عربی،رومانیایی،پرتغالی،لهستانی،نروژی،فنلاندی،بلغاری،ژاپنی،چینی،مجارستانی،آذربایجانی،فرانسوی،لیتوانیایی،یونانی،کرواتی،گرجی،کرهای،قزاقستانی،هندی،مالایی،آلبانیایی،لتونیایی،دانمارکی،مقدونی،استونیایی،بنگالیوخمری.

 

چهارزهایی

 

کاربرانارزراهنگامثبتنامیاحینانتقالپولانتخابمیکنند. تعدادارزهایپشتیبانیشدهکمترازتعدادزبان‌هااست. بنابراین، 1xbetازRUB (روبل)،USD (دلار)،یورو (یورو)،BGN (لوبلغارستان) وNOK (کروننروژ) پشتیبانیمیکند. اگرچههیچکمیسیونیبراینقلوانتقالاتدریافتنمیشود،امادرصورتنیازبهچنینفرآیندیبرایاعتباروجوه،ویژگیهایتبدیلیکارزبهارزدیگررافراموشنکنید.

Author: